درباره ی ما

درباره ی ما

اسکرول کنید

درباره ی ما سفرمان را از زادگاه شمس و صائب و شهریار و از سرانگشتان ظریف ، توانمند و هنرمند شیرزنان و رادمردانی از دیار عشق و عرفان از دار قالی و تار و پود سرشته از رنگ های گرم و قلبهای تپنده برای تولد هنری دیگر آغاز می کنیم . تبریز و عظیم زادگانی هنرپرور ....                                 و فرش ایرانی ...                                          و چه خوش گفتند که هنر نزد ایرانیان است و بس از دیار عشق و هنر راهی سواحل بزرگترین دریاچه جهان ، خزر می شویم . گوئی اینجا جنگل و دریا سالها یاری دیرینه اند ، شنیده ایم که اینجا طبرستان است و صد البته دیده ایم ، طبیعت و چشم اندازی زیبا و دلربا ... قصد کردیم سفره دلمان را در سواحل سلمانشهر استان مازندران بگسترانیم و نگینی همچون الماس در قلب آن بنا نهیم تا آوازه اش به گوش جهانیان برسد ...                                          صدایش می زنیم " قو الماس خاورمیانه " .... و آنگاه که آسودگی خاطر و آرامش جان فرسوده شما از غبار شهرنشینی را به واسطه حضور و وجود هنرمندانه ی تلفیق عشق و علم و عمل ، از گوشه ای دنج به نظاره می نشینیم ، رنج دوران از خاطرمان زدوده می شود . احد عظيم زاده مديرعامل           ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم                     ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم                               ما برای بوئیدن بوی گل نسترن چه سفرها کردهایم                                         ما برای نوشیدن شورابه های کویر چه خطرها کرده ایم                                                   ما برا ی پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم