لطفاً، پس از انتخاب مجتمع، طبقه را انتخاب کنید:

مجتمع طبقه شماره واحد مساحت وضعیت
مجتمع مسکونی B طبقه شانزدهم 15 189 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه شانزدهم 16 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه هفدهم 1 192 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه هفدهم 2 192 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه هفدهم 3 143 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه هفدهم 4 143 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هفدهم 5 143 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه هفدهم 6 143 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هفدهم 7 187 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه هفدهم 8 187 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هفدهم 9 187 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه هفدهم 10 187 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هفدهم 11 143 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه هفدهم 12 143 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هفدهم 13 143 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه چهارم 1 95 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه هفدهم 14 143 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه چهارم 2 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه هفدهم 15 192 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه چهارم 3 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه هفدهم 16 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه چهارم 4 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هجدهم 1 172 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و شرق و جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه چهارم 5 116 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه هجدهم 2 144 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه چهارم 6 116 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هجدهم 3 144 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه چهارم 7 116 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه هجدهم 4 144 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه چهارم 8 116 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هجدهم 6 172 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و غرب و جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه چهارم 9 139 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه هجدهم 7 172 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و شرق و جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه چهارم 10 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه هجدهم 8 144 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه چهارم 11 139 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه هجدهم 9 144 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه چهارم 12 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه هجدهم 10 144 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه چهارم 13 116 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه هجدهم 11 144 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه چهارم 14 116 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هجدهم 12 172 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و غرب و جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه چهارم 15 116 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه نوزدهم 1 180 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و شرق و جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه چهارم 16 116 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه نوزدهم 2 147 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه چهارم 17 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه نوزدهم 3 147 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه چهارم 18 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه نوزدهم 4 147 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه چهارم 19 95 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه نوزدهم 5 147 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه چهارم 20 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه نوزدهم 6 180 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و غرب و جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه پنجم 1 95 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه نوزدهم 7 180 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و شرق و جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه پنجم 2 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه نوزدهم 8 147 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه پنجم 3 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه نوزدهم 9 147 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه پنجم 4 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه پنجم 5 142 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه نوزدهم 11 147 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه پنجم 6 142 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه پنجم 7 142 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه نوزدهم 10 144 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه پنجم 8 142 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه نوزدهم 12 180 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و غرب و جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه پنجم 9 139 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه بیستم 1 204 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و شرق و جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه پنجم 10 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه بیستم 2 158 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه پنجم 11 139 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه بیستم 3 158 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه پنجم 12 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه بیستم 4 158 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه پنجم 13 142 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه بیستم 5 158 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه پنجم 14 142 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه بیستم 6 204 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و غرب و جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه پنجم 15 142 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه بیستم 7 204 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و شرق و جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه پنجم 16 142 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه بیستم 8 158 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه پنجم 17 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه بیستم 9 158 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه پنجم 18 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه بیستم 10 158 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه پنجم 19 95 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه بیستم 11 158 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه پنجم 20 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه بیستم 12 204 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و غرب و جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه ششم 1 95 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه بیست و یکم 1 782 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و شرق و جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه ششم 2 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه بیست و یکم 2 782 متری نمای دریا و جنگل سمت شمال و غرب و جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه ششم 3 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه ششم 4 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه ششم 5 135 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه بیست و یکم 3 1700 متری تمامی نما و تمامی جهت ها
مجتمع مسکونی A طبقه ششم 6 135 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه ششم 7 135 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه ششم 8 135 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه سوم 1 95 نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه ششم 9 139 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه سوم 2 95 نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه ششم 10 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه سوم 3 85 نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه ششم 11 139 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه سوم 4 85 نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه ششم 12 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه سوم 5 142 نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه ششم 13 135 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه سوم 6 142 نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه سوم 7 142 نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه ششم 14 135 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه سوم 8 142 نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه ششم 15 135 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه سوم 9 139 نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه ششم 16 135 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه سوم 10 139 نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه ششم 17 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه بیست و دوم 1 - نمای دریا و جنگل سمت شمال و شرق و جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه ششم 18 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه بیست و دوم 2 - نمای دریا و جنگل سمت شمال و غرب و جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه ششم 19 95 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه بیست و دوم 3 - تمامی نما و تمامی جهت ها
مجتمع مسکونی B طبقه ششم 20 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه هفتم 1 95 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه هفتم 2 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه هفتم 3 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه هفتم 4 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هفتم 5 129 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه هفتم 6 129 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هفتم 7 129 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه هفتم 8 129 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هفتم 9 139 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه هفتم 10 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه هفتم 11 139 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه هفتم 12 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه هفتم 13 129 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه هفتم 14 129 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هفتم 15 129 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه هفتم 16 129 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هفتم 17 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه هفتم 18 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هفتم 19 95 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه هفتم 20 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه هشتم 1 95 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه هشتم 2 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه هشتم 3 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه هشتم 4 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هشتم 5 120 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه هشتم 6 120 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هشتم 7 120 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه هشتم 8 120 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه هشتم 9 139 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه هشتم 10 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه هشتم 11 139 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه هشتم 12 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه هشتم 13 120 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه هشتم 14 120 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هشتم 15 120 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه هشتم 16 120 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هشتم 17 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه هشتم 18 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه هشتم 19 95 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه هشتم 20 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه نهم 1 95 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه نهم 2 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه نهم 3 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه نهم 4 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه نهم 5 120 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه نهم 6 120 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه نهم 7 120 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه نهم 8 120 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه نهم 9 139 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه نهم 10 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه نهم 11 139 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه نهم 12 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه نهم 13 120 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه نهم 14 120 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه نهم 15 120 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه نهم 16 120 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه نهم 17 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه نهم 18 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه نهم 19 95 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه نهم 20 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه دهم 1 189 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه دهم 2 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه دهم 3 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه دهم 4 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه دهم 5 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه دهم 6 115 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه دهم 7 139 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه دهم 8 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه دهم 9 139 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه دهم 10 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه دهم 11 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه دهم 12 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه دهم 13 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه دهم 14 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه دهم 15 189 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه دهم 16 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه یازدهم 1 95 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه یازدهم 2 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه یازدهم 3 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه یازدهم 4 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه یازدهم 5 114 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه یازدهم 6 114 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه یازدهم 7 114 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه یازدهم 8 114 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه یازدهم 9 139 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه یازدهم 10 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه یازدهم 11 139 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه یازدهم 12 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه یازدهم 14 114 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه یازدهم 15 114 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه یازدهم 16 114 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه یازدهم 17 85 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه یازدهم 18 85 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه یازدهم 19 95 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه یازدهم 20 95 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه دوازدهم 1 189 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه دوازدهم 2 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه دوازدهم 3 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه دوازدهم 4 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه دوازدهم 5 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه دوازدهم 6 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه دوازدهم 7 139 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه دوازدهم 8 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه سیزدهم 8 187 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه سیزدهم 7 187 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه سیزدهم 6 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه سیزدهم 5 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه سیزدهم 4 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه سیزدهم 3 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه سیزدهم 2 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه سیزدهم 1 189 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه دوازدهم 9 139 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه دوازدهم 10 139 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی B طبقه دوازدهم 11 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه دوازدهم 12 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه دوازدهم 13 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه دوازدهم 14 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه دوازدهم 15 189 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه دوازدهم 16 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه سیزدهم 16 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه سیزدهم 15 189 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه سیزدهم 14 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه سیزدهم 13 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه سیزدهم 12 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه سیزدهم 11 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه سیزدهم 10 187 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه سیزدهم 9 187 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه چهاردهم 1 189 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه چهاردهم 2 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه چهاردهم 3 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه چهاردهم 4 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه چهاردهم 5 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه چهاردهم 6 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه چهاردهم 7 187 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه چهاردهم 8 187 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه چهاردهم 9 187 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه چهاردهم 10 187 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه چهاردهم 11 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه چهاردهم 12 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه چهاردهم 13 117 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه چهاردهم 14 117 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه چهاردهم 15 189 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه چهاردهم 16 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه پانزدهم 1 189 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه پانزدهم 2 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه پانزدهم 3 124 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه پانزدهم 4 124 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه پانزدهم 5 124 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه پانزدهم 6 124 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه پانزدهم 7 187 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه پانزدهم 8 187 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه پانزدهم 9 187 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه پانزدهم 10 187 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه پانزدهم 11 124 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه پانزدهم 12 124 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه پانزدهم 13 124 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه پانزدهم 14 124 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه پانزدهم 15 189 متری نماي دريا سمت شمال و غرب
مجتمع مسکونی B طبقه پانزدهم 16 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و غرب
مجتمع مسکونی A طبقه شانزدهم 1 189 متری نماي دريا سمت شمال و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه شانزدهم 2 189 متری نماي جنگل سمت جنوب و شرق
مجتمع مسکونی A طبقه شانزدهم 3 126 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه شانزدهم 4 126 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه شانزدهم 5 126 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه شانزدهم 6 126 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی A طبقه شانزدهم 7 187 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی A طبقه شانزدهم 8 187 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه شانزدهم 9 187 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه شانزدهم 10 187 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه شانزدهم 11 126 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه شانزدهم 12 126 متری نماي جنگل سمت جنوب
مجتمع مسکونی B طبقه شانزدهم 13 126 متری نماي دريا سمت شمال
مجتمع مسکونی B طبقه شانزدهم 14 126 متری نماي جنگل سمت جنوب